MENU

Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“)


KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost

Klub ABECEDA s.r.o.
IČ: 01748564
Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4
C 211374 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jako „Správce“)


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁ?

Osobní údaje, které Správci zpracovávají bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů:

- identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště či sídla, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení,
- údaje vyplývající ze smluvního vztahu, zejména údaje o obsahu smlouvy a předmětu
plnění, adresa míst plnění,
- Osobní údaje, které Správci zpracovávají na základě souhlasu zákazníka jako
subjektu údajů, jsou uvedeny v evidenci zákazníků Správce.


ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správci mohou bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené
osobní údaje k následujícím účelům:

a) plnění smlouvy a jednání za účelem uzavření smlouvy;
b) plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů (zejména v souvislosti se
záruční lhůtou);
c) ochrana práv a právních zájmů Správců (zejména majetkových práv Správců);
d) poskytování konzultačních služeb;
f) vedení archivu podle příslušného zákona.
Správci zpracovávají se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů Vaše osobní údaje
uvedené v souhlase za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují níže
uvedené činnosti:
(i) Marketingové a propagační činnosti, tzn. zejména zasílání komerčních a/nebo
propagačních informací a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností
nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších
činností, v listinné podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především
prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických
telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např.
internetové stránky, mobilní aplikace, apod.).


NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů
však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany a tedy i uzavření příslušné
smlouvy o účasti na kurzu plavání.


JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?


Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení je
dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu sídla Správce
či e-mailem na adresu Správce a nebo elektronicky na adrese info@klubabeceda.cz.


TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY


Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních
povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů
Správce.


PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ


Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie v souvislosti s plněním
smluvních povinností Správce.


DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let
po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která
skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků.
Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu
vyžadovanou příslušným právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů
zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlasu.


JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda
zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto
osobním údajům.
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených
Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp.
neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán
důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů
v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.
Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo vznést u Správce
námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných
zájmů Správce nebo jiných osob; oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany
práv a právních zájmů Správce.
Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo získat Vaše
osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu
osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno
Nařízení.
Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či
uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu:
info@klubabeceda.cz.


ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu
zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich
ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi
osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých smluvně převzatých povinností, jsou
vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

© 2024 KlubAbeceda s.r.o.