MENU

Obchodní podmínky

PROVOZNÍ ŘÁD - OBCHODNĚ PROVOZNÍ PODMÍNKY

kurzů pro kojence, batolata a děti Klubu ABECEDA.

Provozovatel: Klub ABECEDA s.r.o., IČ: 01748564, se sídlem Vavřenova 1171/10, Braník, 142

00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

211374 (dále jen „Klub ABECEDA“).

 

I.
Úvodní ustanovení

Tento provozní řád - obchodně provozní podmínky upravují smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a účastníky kurzů při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto účastníkům.

 

II.
Obecné zásady a organizační pokyny

 1. Kurzy jsou určeny pro děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. Děti budou rozděleny do skupin v počtu maximálně po osmi dětech, a to dle věku, pokročilosti a stavu psychomotorického vývoje dítěte.
 2. Předmětem kurzu je plavání a pohybová výchova kojenců, batolat a dětí předškolního věku ve vodě, při níž jsou respektovány veškeré potřeby dítěte, zejména délka pobytu ve vodě, čistota prostředí, teplota vody, psychomotorická vývojová stádia dítěte a jeho momentální nálada a fyzický stav.
 3. Kurzů se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Do kurzu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pokud by rodič, dítě nebo jeho doprovod, projevoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn této osobě lekci zrušit, případně zrušit celý kurz bez nároku na náhradní lekci a vrácení peněz.
 4. Rodiče (tj. obecně zákonní zástupci) jsou před zahájením kurzu informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů, manipulaci s dětmi na suchu i ve vodě, bezpečnostních opatřeních a hygienických zásadách.
 5. Před každou lekcí instruktor ověřuje teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala doporučeným limitům dle věku dětí.
 6. Dítě doprovází do bazénu jeden z rodičů, případně jiná rodiči pověřená dospělá osoba. Během lekce musí být některá z těchto osob přítomna nepřetržitě ve vodě; pokud instruktor či provozovatel kurzu nestanoví jinak. Přítomnost dalších členů rodiny či přátel na konkrétní lekci je možná pouze na základě předchozí dohody s instruktorem.
 7. Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte, nesmí ovšem přesáhnout 30 minut, ledaže to dovoluje fyzická vyspělost dítěte, může doba pobytu ve vodě po dohodě s rodičem trvat až 45 minut. O délce pobytu ve vodě rozhoduje s konečnou platností vždy instruktor.
 8. Každé dítě mladší dvou let musí mít při koupání dokonale těsnící kojenecké plavky, nejlépe neoprénové. Děti, které dosáhly věku dvou let a jejich psychomotorický vývoj to nevylučuje a současně tomu nebrání provozní řád provozovatele bazénu, mohou při koupání používat běžné plavky. 
 9. V šatně se rodiče i děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce před vstupem do bazénu a po použití WC osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem; musí mít k dispozici vlastní osušku a ostatní základní hygienické potřeby pro sebe i své dítě. Před zahájením lekce je potřeba zajistit preventivně vyměšování dítěte (nočník), případně lze využít přirozeného reflexu dítěte na vodu ve sprše.
 10. Hodina začátku lekce znamená čas nástupu do bazénu, proto je doporučen příchod do šaten přibližně 15 minut před zahájením lekce. Instruktor může určit čas vstupu do bazénu tak, aby nedocházelo k rušení účastníků předchozí lekce.
 11. Po ukončení lekce je doporučeno dítě osprchovat, osušit a zabezpečit proti nachlazení. Děti jsou pokládány na podložky umístěné na stolech, případně na zemi. Po ukončení lekce je doporučeno dítě patřičnou dobu aklimatizovat s tím, že doba aklimatizace závisí na aktuálním rozdílu vnitřní a venkovní teploty. Prostor šaten je nutné opustit do 20 minut po opuštění bazénu. V dalším aklimatizačním prostoru lze setrvat po dobu 30 minut s tím, že účastník kurzu je vždy povinen respektovat provozní řád a podmínky provozovatele bazénu v místě konání kurzu, zejména stanovenou provozní dobu těchto zařízení, a tomu přizpůsobit i dobu odchodu.

 

III.
Hygienické zásady

 1. Lekce probíhají v bazénu s nepřetržitou cirkulací vody. Zařízení pro úpravu vody se nachází v místnosti označené jako bazénová technologie. Čistotu, teplotu a kvalitu bazénu a dalších účastníky kurzu užívaných prostorů zajišťují samostatně provozovatelé bazénů. Provozovatel kurzů Klubu ABECEDA není provozovatelem bazénů a zařízení, ve kterých se kurzy konají.
 2. Návštěvníci kurzu se musí řídit pokyny instruktora, v případě neuposlechnutí může být návštěvník vykázán z prostoru areálu.
 3. Dítě i doprovázející osoba musí přijít do kolektivu v dobrém zdravotním stavu. Vstup není dovolen osobám, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tj. osoby postižené horečkou, kašlem, rýmou, zánětem očních spojivek, ženy s gynekologickými potížemi infekčního charakteru, osoby s kožními vyrážkami, mykotickým onemocněním apod. Instruktor má v takovém případě povinnost vyloučit takovou osobu z kurzu.
 4. Ve všech prostorách platí přísný zákaz kouření.
 5. Je zakázáno účastnit se kurzu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 6. Do prostoru sprch a bazénu platí přísný zákaz nošení jídla, pití, bonbónů, žvýkaček a jakýchkoliv předmětů ze skla či jiných předmětů s ostrými hranami.
 7. Před vstupem do bazénu je každý účastník povinen použít toaletu (dítě nočník) a důsledně omýt celé tělo bez plavek sobě i dítěti mýdlem a omýt se čistou vodou. Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit.
 8. Osušit se je povinen každý ve sprchách. Do prostoru šaten je zákaz vstupu v mokrých plavkách.
 9. Nočník je nutné vylít na toaletě, vymýt a vrátit na původní místo. Jeho použití je možné jen v prostorách toalet.
 10. Jakékoliv znečisťování bazénu je striktně zakázáno. Dojde-li k znečištění vody v bazénu či bazénu samotného a dalších provozních prostor účastníkem kurzu ( dítětem či doprovázející osobou), je doprovázející osoba či zákonný zástupce dítěte odpovědný za náklady vynaložené na uvedení bazénu do řádného provozního stavu ve smyslu ustanovení 2894 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
 11. Vstup do prostor bazénu, a to i pro doprovázející osobu (návštěvník), je povolen naboso (ponožky ani domácí obuv nejsou z hygienických důvodů možné) nebo ve vhodné omyvatelné obuvi určené k bazénu, po omytí nohou a v přiměřeném oděvu (plavky, triko, kraťasy). Vstup do prostor bazénu v civilním oděvu je striktně zakázán. Osobu takto nevhodně oblečenou je instruktor oprávněn z prostor bazénu vykázat.
 12. Do bazénu je nepřípustné nosit řetízky, náramky, dlouhé náušnice či jiné ozdobné předměty, které mohou být příčinou úrazu. Tato povinnost platí pro dospělé i pro děti.
 13. V den kdy bylo dítě jakkoliv očkováno nesmí do bazénu. Zákaz vstupu dítěte do bazénu trvá po očkování proti obrně tři dny, a to v případě perorálního podání očkovací látky.
 14. Prostory ve sprchách a kolem bazénu jsou mokré, kluzké a z toho důvodu velice nebezpečné, a proto je nutno chránit dítě před úrazem nepřetržitým dohledem. Je nepřípustné, aby dítě běhalo v prostorách sprch a kolem bazénu, byť pod dohledem dospělého. Rodiče (event. jiná doprovázející dospělá osoba) za dítě plně odpovídají v celém prostoru konání kurzů.
 15. V případě, že dojde v prostoru šaten, sprch a bazénu ke znečištění stolicí, zvratky nebo k jakékoliv kontaminaci vody v bazénu, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorovi. Instruktor tuto skutečnost neprodleně nahlásí provozovateli, aby provedl příslušná opatření. Lekce je v takovém případě přerušena až do odstranění znečištění. O dokončení lekce rozhodne instruktor.
 16. Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Hračky a jiné pomůcky používané v bazénu musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. O použití hraček a jiných pomůcek v bazénu rozhoduje s konečnou platností instruktor.
 18. Vstup do bazénu za nepřítomnosti instruktora je zakázán. Fotografování a pořizování videozáznamu je možné pouze po dohodě s instruktorem.

 

IV.
Obchodní podmínky

 1. Zájemci o zařazení do kurzů poskytovaných Klubem ABECEDA (dále také jen „objednatel“ nebo „účastník kurzu“) kontaktují provozovatele výhradně prostřednictvím kontaktního elektronického formuláře, který je umístěn spolu s telefonickým kontaktem na webových stránkách provozovatele http://www.klubabeceda.cz/ (dále jen „webové stránky“). Následně je zájemce kontaktován provozovatelem za účelem zařazení do konkrétního kurzu s tím, že pokud dojde ohledně zařazení do kurzu a k vzájemné dohodě, je zájemci odeslán email od provozovatele, který obsahuje konkrétní údaje o poskytovaném kurzu, sjednané ceně kurzu spolu s dalšími potřebnými údaji.
 2. Cena kurzu se platí předem, a to bezhotovostním převodem na účet provozovatele, tak aby cena za kurz byla připsána na účet provozovatele před konáním první lekce kurzu. Informace o bankovním spojení na provozovatele včetně data splatnosti a ceny kurzu jsou uvedeny ve faktuře doručované
 3. Pokud nebude cena za kurz účastníkem kurzu zaplacena ani v den pořádání druhé lekce kurzu, je provozovatel oprávněn takového účastníka z kurzu vyloučit.
 4. Účastník kurzu při vyplnění přihlášky zaškrtnutím příslušného vyjádření uvedeného na webových stránkách pod přihláškou nebo zaplacením ceny kurzu potvrzuje skutečnost, že je plně seznámen s tímto provozním řádem - obchodně provozními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Na základě této přihlášky účastník kurzu vstupuje do smluvního vztahu s Klubem ABECEDA, kdy tato přihláška slouží jako obecný předpoklad pro všechny kurzy poskytované mezi provozovatelem a zákonným zástupcem jako objednatelem. 
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům vyjadřuje účastník kurzu vyznačením souhlasu v příslušné rubrice uvedené na webových stránkách pod elektronickou přihláškou.
 6. Po přihlášení dítěte na kurz a zaplacení kurzovného zašle poskytovatel objednateli emailem přístupové údaje do online rezervačního systému a heslo, který je umístěn na webových stránkách provozovatele.
 7. Omluvy a náhrady lekcí se provádějí pomocí rezervačního systému provozovatele s tím, že nejzazší termín pro omluvy je do 8:00 hodin dne, kdy probíhá daná lekce. Stejné podmínky platí i pro omluvu z dohodnuté náhrady lekce.
 8. Náhrady za lekce lze vybírat pouze z řádně omluvených lekcí v rámci kurzu. Vhodné termíny pro náhrady lekcí bude do rezervačního systému průběžně zapisovat provozovatel, přičemž náhradu lze poskytnout pouze v aktuálním běhu konkrétního kurzu.
 9. Objednatel služeb je srozuměn s tím, že náhrady se do dalšího kurzu poskytovatele nepřevádí a peníze za nevybrané náhrady i za neomluvené lekce se objednateli nevrací. V případě vážného onemocnění nebo úrazu na straně objednatele, či obecně závazných mimořádných opatřeních, bude poskytnutí náhradního plnění za propadnutou lekci řešeno mezi provozovatelem a objednatelem individuálně.
 10. V případě, že bude nutné v průběhu kurzu změnit zařízení, v němž kurz probíhá, je účastník takového kurzu automaticky registrován v novém zařízení a obchodní podmínky a cena se tím pro něho nemění. 

 

V.
Závěrečná ustanovení

 1. Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikovaného instruktora „plavání“ kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů, odborných publikací a ve spolupráci s pediatrem.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny účastníky kurzů Klubu ABECEDA. 
 3. Tento provozní řád - obchodně provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 7. 2020.

 

Klub ABECEDA s.r.o.

© 2024 KlubAbeceda s.r.o.